Pirkimo - pardavimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės taisyklės. Viskasbe.lt

Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles prieš pradedant naudotis svetaine bei perkant prekes ar paslaugas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės") yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ar paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių ar paslaugų pirkimu - pardavimu viskasbe.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje viskasbe.lt, Pirkėjas privalo pateikti visus užsakymo formoje prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia viskasbe.lt teisę siųsti jam informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

2.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai viskasbe.lt el. paštu info@viskasbe.lt arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas viskasbe.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą užsakymo atlikimui. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje viskasbe.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės viskasbe.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas užsakymo formoje nurodytu pristatymo būdu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi viskasbe.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių ar paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

5.1. Užsakymai priimami tik naudojantis elektronine parduotuve viskasbe.lt.

5.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant mokesčius.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Paslauga pradedama atlikti tik gavus apmokėjimą.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes ar paslaugas šiuo būdu:

5.4.1. Bankiniu pavedimu pagal pateiktus Pardavėjo rekvizitus ar išankstinę sąskaitą, jeigu tokia užsakoma užsakymo formavimo metu.

5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas yra anuliuojamas.

6. Prekių ar paslaugų pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ar paslaugas, įsipareigoja nurodyti užsakymo formoje prašomus kontaktinius duomenis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas užsakymo formoje nurodytu pristatymo terminu ir būdu.

6.3. Prekes ar paslaugas pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ar paslaugų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės ar paslaugos Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjui užsakant prekes ar paslaugas su užsakymo formoje numatyta susitikimo su Pardavėju paslauga, Pirkėjas įsipareigoja atvykti į iš anksto sutartą su Pardavėju vietą sutarta data ir laiku. Pirkėjui neatvykus arba vėluojant daugiau nei 15 (penkiolika) minučių, laikoma, kad paslauga buvo atlikta.

7. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

7.1. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad pateikus užsakymo formoje numatytą produktų rekomendacinį sąrašą užsakymo formoje nurodytu el. paštu yra laikoma, kas paslauga pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

7.2 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas viskasbe.lt įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas, per 5 darbo dienas. Išimtis - force majeure situacija.

7.3. Dovanų kuponas (toliau - Kuponas) galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent jame nurodyta kitaip. Kupono galiojimo terminas nurodytas ant Kupono, nepanaudota jo vertės dalis nėra grąžinama. Vienu Kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to jis anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Kuponą, Pirkėjas sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog Kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, Pardavėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju Pardavėjas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su jo įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje viskasbe.lt. Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus Pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje viskasbe.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į šlamšto (SPAM) katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo - pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.